białołeka
grafika
Wydział Kultury dla Dzielnicy
Naczelnik Małgorzata Kozieł
tel.: 22 44 38 451
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań organizatora kultury oraz nadzór na działalnością instytucji kultury przekazanych do kompetencji dzielnic – Białołęckim Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Dzielnicy, w tym m.in.:
  • prowadzenie ksiąg rejestrowych tych instytucji,
  • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań tych instytucji,
  • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji na koszty prowadzenia działalności tych instytucji,
  • opiniowanie wniosków w sprawie nagród dyrektorów tych instytucji;
 2. przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy;
 3. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450z późn. zm.) w tym m.in.:
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszenia lub unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i przedkładanie ich do akceptacji,
  • sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w Dzielnicy,
  • przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • informowanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, a także o każdej zmianie wysokości tych środków i zmianie zadań, których te środki dotyczą,
  • przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • dokonywanie oceny formalnej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • przygotowywanie dokumentu dotyczącego powołania Zespołu do spraw oceny realizacji zadania publicznego w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
  • przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu,
  • sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji w trybie małych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w Dzielnicy;
 4. współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Białołęka w zakresie:
  • przyznawania, rozliczania oraz zatwierdzania sprawozdań z wykorzystania dotacji, w tym dotacji, które podlegają zwrotowi do budżetu i są zaliczane na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) do należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, a dochodzenie ich zwrotu przebiega w trybie określonym w art. 61-67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • dokonywanie kontroli finansowej oraz oceny merytorycznej realizacji zadań publicznych;
  • sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki,
  • sporządzanie dokumentów do przelewów dotacji,
  • przygotowywanie projektu budżetu wydziału i dokonywanie zmian budżetowych,
  • przygotowywanie i rozliczanie umów;
 5. podejmowanie i realizacja działań z zakresu upowszechniania kultury wśród mieszkańców Dzielnicy, w tym m.in.:
  • prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych,
  • prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych,
  • prowadzenie spraw związanych z działaniami edukacyjnymi w obszarze kultury,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
 6. prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej oraz innymi miejscami, pomnikami i tablicami upamiętniającymi położonymi na obszarze Dzielnicy, a w szczególności:
  • opieka i ich ochrona,
  • prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej oraz innych miejsc, pomników i tablic upamiętniających,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej lub innych miejsc, pomników i tablic upamiętniających położonych na obszarze Dzielnicy oraz wykonywanie zadań związanych z realizacją tych wniosków;
 7. prowadzenie całości spraw związanych z kreowaniem i realizacją polityki senioralnej na obszarze Dzielnicy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w tym utrzymywanie kontaktów z organizacjami senioralnymi działającymi na obszarze Dzielnicy, za wyjątkiem Białołęckiej Rady Seniorów;
 8. współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Edukacji Kulturalnej i ds. Programu Rozwoju Kultury w zakresie dzielnicowych działań wdrażających dokumenty strategiczne m.st. Warszawy w zakresie kultury;
 9. realizacja i koordynacja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w obszarze kultury.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...