białołeka
grafika
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Naczelnik Katarzyna Głażewska
ul. Milenijna 2a, 03-130 Warszawa
tel.: 22 443 82 22
faks: 22 443 83 06
 

Referat Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego

kierownik: Anna Wesołowska, tel.  22 443 84 44, faks: 22 443 83 06
ul. Milenijna 2a, 03-130 Warszawa
 • świadczenia rodzinne: 22 443 84 42, 22 443 84 43, 22 443 84 68, 22 443 84 73, 22 443 84 79, 22 443 84 89
 • świadczenia wychowawcze "500+": 22 443 84 34, 22 443 84 35, 22 443 84 37, 22 443 84 38, 22 443 84 39, 22 443 84 40, 22 443 84 46, 22 443 84 74, 22 443 84 77
 • fundusz alimentacyjny: 22 443 84 33, 22 443 84 45, 22 443 84 47,

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych

ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok. 239, 240A

tel: 22 443 84 09, 22 443 84 11, 22 443 84 36, 22 325 42 36

 

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych i ochrony zdrowia;
 2. realizacja na terenie Dzielnicy zadań, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zarząd Dzielnicy, w tym:
  • wyposażenie i obsługa administracyjno-techniczna lokalu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Białołęka m.st. Warszawy, zapewnienie funkcjonowania, monitorowanie i kontrola prawidłowości pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
  • współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.);
 4. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.);
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 8. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 9. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 10. współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego w Dzielnicy Białołęka oraz właściwą komisją Rady Dzielnicy oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych;
 11. prowadzenie, przy pomocy wydziału, spraw Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, a w szczególności:
  • prowadzenie tej jednostki, za wyjątkiem jej tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania jej w majątek,
  • nadzór nad tą jednostką, w tym:
   • zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
   • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.);
 13. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.);
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) w zakresie wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny;
 15. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 16. realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu rządowego „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...