białołeka
grafika
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Kierownik zespołu Jerzy Jaczewski
ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
pok.: 142
tel.: 22 614 19 25, 22 674 05 95, wew. 181, 182,183 faks wew. 180
 
 
 
Zadania:
 1. w zakresie bezpieczeństwa publicznego:
  • analizowanie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • realizowanie i inicjowanie, przy współpracy z Policją i Strażą Miejską m.st. Warszawy, programów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym współdziałanie z miejscowymi jednostkami Policji w zakresie służb ponadnormatywnych,
  • przekazywanie informacji na temat nowych lokalizacji kamer systemu monitoringu wizyjnego na terenach dzielnic, wynikającej z realnej oceny zagrożenia przestępczością,
  • gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja informacji do elektronicznych baz danych dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
  • monitorowanie, analiza i ocena zagrożeń na terenie dzielnicy, związanych z możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz przedstawianie propozycji przedsięwzięć ograniczających ich skutki,
  • gromadzenie, weryfikacja i przekazywanie danych do elektronicznych baz danych dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
  • realizacja zadań związanych z zapewnieniem informowania i ostrzegania mieszkańców dzielnicy o zagrożeniach,
  • nadzór nad funkcjonowaniem i obsługą:
   radiostacji pracujących w systemie łączności zarządzania kryzysowego,
   urządzeń systemu alarmowania i ostrzegania,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zabezpieczenia przed kradzieżą punktów alarmowych oraz udział w odbiorach prac remontowych,
  • uczestniczenie w treningach radiotelefonicznej łączności zarządzania kryzysowego,
  • uczestniczenie w przeglądach budowli przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy,
  • pozyskiwanie, weryfikacja i przekazywanie danych do „Planu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy” w zakresie dotyczącym dzielnic,
  • realizowanie procedur pomocy osobom poszkodowanym w przypadku zdarzeń losowych,
  • współudział w organizowaniu ewakuacji ludności w przypadku masowego zagrożenia dla życia i zdrowia;
 3. w zakresie spraw obronnych:
  • aktualizacja elektronicznych baz danych dotyczących spraw obronnych,
  • uczestniczenie w opracowywaniu „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” w zakresie dotyczącym dzielnic,
  • prowadzenie spraw z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej osób z terenu dzielnicy, w tym rozplakatowanie obwieszczeń,
  • organizowanie „Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy” w dzielnicach,
  • opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej oraz realizacja zadań związanych z ich uruchomieniem, w tym szkolenie kurierów,
  • opracowanie i aktualizacja planów rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny oraz realizacja zadań z tego zakresu na terenie dzielnicy,
  • przyjmowanie udokumentowanych wniosków, dotyczących wypłat świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenia od żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
  • wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu osób, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub za żołnierzy samotnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
  • opracowywanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych w terminie ustalonym przez Wydział Spraw Obronnych,
  • współudział w realizacji zadań z zakresu HNS (Wsparcia Państwa Gospodarza),
  • udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów obronnych,
  • udział w opracowaniu i aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających pierwszeństwo do zaopatrzenia się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze administracyjnym m.st. Warszawy”,
  • prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem z urzędu (radnych dzielnicy) i na wniosek (osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu dzielnicy) od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

WAŻNE
Dział Służba Dyżurna - pełni dyżury całodobowo
tel. 22 443 01 12; tel. interwencyjny 22 196 56; 
fax 22 443 03 18
email ;

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy składać w formie papierowej do kancelarii Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa) lub przesyłać faksem na numer: 22 443 11 22.

Zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym należy składać:

 1. w formie papierowej w kancelarii Biura,
 2. w formie elektronicznej na adres e-mail:
 3. telefonicznie pod numerem  22 443 11 98

Szczegółowe informacje dotyczące zgromadzeń publicznych znajdują się na stronie "Załatw sprawę w Urzędzie" pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawy-urzedowe/31 oraz pod adresem: http://www.bezpieczna.um.warszawa.pl/imprezy-i-zgromadzenia/zgromadzenia-publiczne

Pozostałą korespondencję dotyczącą imprez masowych i zgromadzeń publicznych można kierować w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariatu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...