białołeka
Informator
Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
Adres:
Leszczynowa 5
Miasto:
03-197 Warszawa
Tel:
22 811 15 34
Fax:
22 811 07 22

dyrektor: Małgorzata Stawiarska

Szkoła jest sześcioletnią placówką oświatową, która rozpoczęła swoją działalność edukacyjną i wychowawczą w dniu 1 września 1959 r. Otwiera ona swoje gościnne podwoje dzieciom już od szóstego roku życia. Pięknie położony, zatopiony w zieleń drzew budynek szkolny, z dala od śródmiejskiego ruchu i hałasu jest bezpiecznym miejscem pobytu dzieci. Aranżacja wnętrz z dużą ilością zieleni pogłębia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że uczeń chętnie tu przebywa.

Nadrzędnym celem działalności placówki jest wszechstronny rozwój osobowy dziecka. Program szkoły jest ukierunkowany na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego, zapewnia dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia. Do pełnej realizacji postawionego sobie celu placówka zmierza poprzez wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów rozbudzając ich ciekawość poznawczą, samodzielność i odpowiedzialność.

Każde dziecko ma zapewnione warunki do rozwoju, kształtowania prawidłowych umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie kształcenia i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu liczebność klas, preferowane aktywne metody pracy, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji.

Kadra pedagogiczna to osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe, kochające dzieci, zaangażowane, oddane kształceniu i wychowaniu młodzieży, świadome realizowanej misji i otwarte na potrzeby uczniów. Wolą wszystkich pracowników szkoły jest tworzenie przyjaznego dziecku klimatu do nauki i zabawy, współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i rozwoju.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie kształcenia zintegrowanego oraz przedmiotowe: polonistyczną, historyczną, matematyczną, przyrodniczą, informatyczną, bibliotekę (ponad 5500 woluminów) z czytelnią, salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, świetlicę, stołówkę, gabinet logopedy-reedukatora, gabinet lekarski, sklepik. Placówka zapewnia opiekę pedagoga. W programie rozwoju szkoły planujemy: doskonalenie bazy dydaktycznej, modernizację sali gimnastycznej i szatni oraz zorganizowanie siłowni w pomieszczeniu po byłej kotłowni.

Swoją działalność szkoła prowadzi poprzez system obowiązkowych zajęć edukacyjnych, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe (matematyczne, informatyczne, historyczne, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, teatralne), koła zainteresowań (tenis stołowy, "zieloni detektywi" - czołowe miejsce i wyróżnienia w konkursach "Najbardziej proekologiczna szkoła w Gminie"), chór szkolny, zajęcia sportowe - SKS (zdobycie II i III miejsca w Sportowych Mistrzostwach Gminy Warszawa - Białołęka), wycieczki, wyjścia do teatru, kina, na wystawy, do muzeów (lekcje muzealne: Zamek Królewski, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Techniki, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Azji i Pacyfiku).

Proponujemy również zajęcia dodatkowe: wyrównywania wiedzy z języka polskiego i matematyki, redakcyjne (wydawanie biuletynu "Klub Młodego Europejczyka", "Śladami Pitagorasa"), gimnastyka korekcyjna, członkostwo w Fundacji PANDA (honorowa adopcja irbisa opala z warszawskiego ZOO), kurs języka angielskiego na różnych poziomach, zajęcia karate.

Wychowując młode pokolenia, placówka hołduje wartościom ponadczasowym - tolerancji, poszanowaniu godności człowieka, patriotyzmowi, życzliwości. W działaniach wychowawczych kieruje się założeniami szkolnego programu wychowawczego, który powstał w wyniku współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne.

Szkoła jest otwarta na współpracę ze środowiskiem lokalnym, stawia przede wszystkim na udział w życiu szkoły rodziców i opiekunów dzieci. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są parnterami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację.

Szkoła Podstawowa Nr 118 to wyjątkowa szkoła, tu każde dziecko ma szansę odnieść sukces na miarę swoich możliwości.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...