białołeka
Informator
Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"
Adres:
Bohaterów 46/48
Miasto:
03-007 Warszawa
Tel:
22 614 05 71, 22 811 44 85
Fax:
22 614 05 71

dyrektor: Maryla Jarzęcka

Placówka państwowa opieki całkowitej nad ludźmi starszymi.

Historia powstania Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"

W roku 1966 na posiedzeniu Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy i uruchomieniu Domu Rencistów nr 5 z lokalizacją przy ul. Bohaterów 46/48 w Białołęce Dworskiej. Lokalizacja została wybrana ze względu na korzystne warunki mikroklimatyczne (tereny zielone - drzewostan liściasto-iglasty) oraz dogodne usytuowanie w niskiej, jednorodzinnej zabudowie, charakteryzującej się ciszą i spokojem. Planowany termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na dzień 31 grudnia 1966 roku, natomiast rozpoczęcie działalności merytorycznej było przewidziane na II kwartał 1967 roku - po wyposażeniu placówki w niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania sprzęt użytkowy.

Jednak ze względu na nie wywiązywanie się przez wykonawcę z przyjętego harmonogramu prac sfinalizowanie robót nastąpiło z prawie 9-cio miesięcznym opóźnieniem. Powyższa sytuacja była następstwem - jak wynika z protokołu z posiedzenia Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 29.08.1967 roku oraz z informacji Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15.08.1967 roku - wystąpienia trudności w płynności finansowania inwestycji wymagających uruchomienia dodatkowych środków pieniężnych w postaci tzw. "limitu poślizgowego".

Oficjalne otwarcie Domu nastąpiło w dniu 20 stycznia 1968 roku. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście - reprezentanci władz państwowych oraz miejskich, kierownictwo z resortu zdrowia oraz przedstawiciele masmediów - radia i telewizji, pensjonariusze.

Pierwsi pensjonariusze zaczęli napływać z początkiem stycznia 1968 roku. W dniu otwarcia w Domu znajdowało się 30 pokoi jednoosobowych i 34 dwuosobowe dla 98 pensjonariuszy. Wszystkie pokoje wyposażono w meble o jasnej kolorystyce - nowoczesne i estetyczne. Nowi mieszkańcy do swoich umeblowanych pokoików wnieśli zdjęcia, poduszeczki, serwetki, kwiaty doniczkowe - tworząc w ten sposób nastrój domu rodzinnego. To zadecydowało - mimo jednakowego wyposażenia - o uzyskaniu indywidualnego charakteru każdego z pomieszczeń, co bardzo pozytywnie wpływa na psychikę mieszkańców.

Z myślą o racjonalnym spędzaniu czasu wolnego przez mieszkańców do ich użytku przeznaczono świetlicę oraz tzw. "kąciki" - wnęki w korytarzu, gdzie ustawiono wygodne fotele, stoliki np. do gry w karty oraz telewizory. Świetlica została wyposażona w telewizor, radioodbiornik, pianino oraz szereg gier towarzyskich (szachy, warcaby itp.), a także miejsce na codzienną prasę oraz periodyki.

Biblioteka powstała dzięki zakupionym przez instytucję pozycjom literackim oraz darowanym woluminom przez Bibliotekę Publiczną, bibliotekę Domu Rencistów nr 4 im. Matysiaków, a także książek ofiarowanych przez osoby prywatne. W bibliotece czynności obsługowe od samego początku wykonywali mieszkańcy.

Celem zapewnienia potrzeb mieszkańców oddano do użytkowania pomieszczenie stołówki, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, pokój terapii zajęciowej, gdzie prowadzone są grupowe zajęcia z mieszkańcami. Dwa pomieszczenia przeznaczono na tzw. kuchenki, w których mieszkańcy mogą przygotowywać sobie dodatkowe posiłki.

Powyższe przedsięwzięcia dają możliwość stworzenia w Domu "Pod Brzozami" atmosfery zbliżonej do życia w domu rodzinnym, a nawet współprowadzenia Domu.

Od momentu oddania placówki do użytkowania, aż do roku 1990 podlegała ona bezpośrednio pod Zakład Opieki Zdrowotnej. Jednostką nadrzędną w stosunku do ZOZ było Ministerstwo Zdrowia. Powyższy stan podyktowany był centralizacyjną polityką państwa. Dom nie prowadził własnej księgowości, kadr, finansów, wszystko bowiem znajdowało się w gestii ZOZ-u.

W roku 1990 utworzony został Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej jako organ upoważniony przez właściwego terytorialnie wojewodę do sprawowania merytorycznego nadzoru m.in. nad domami pomocy społecznej. Pozwoliło to na dość znaczne usamodzielnienie się Domu - utworzono własne oddziały księgowości, kadr, administracyjno-techniczny. Niewątpliwie wzrost autonomii przyczynił się do lepszego, efektywniejszego i bardziej racjonalnego funkcjonowania placówki. W związku z reformą administracyjną kraju, od 1 stycznia 1999 roku została zmieniona podległość Domu.

Jednostką nadrzędną było wówczas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podległe Starostwu Powiatu Centralnego (Warszawa podzielona była terytorialnie na dwa powiaty - Centralny i Zachodni). Nad dps-ami zlokalizowanymi w 38 powiatach (pokrywającymi obszar dawnych województw: warszawskiego, ostrołęckiego, siedleckiego, łomżyńskiego, płockiego i radomskiego) pieczę sprawował Wojewoda Województwa Mazowieckiego. Środki finansowe przyznawane na działalność dps-ów pochodziły z budżetu wojewody.

Aktualnie Dom "Pod Brzozami" podlega pod Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i pod Wojewodę Mazowieckiego.

Dom utrzymuje liczne kontakty z innymi pokrewnymi merytorycznie placówkami pomocowymi w Warszawie, a także na terenie kraju. W pierwszych latach działalności nawiązano kontakty z różnymi instytucjami państwowymi, które sprawowały patronat nad Domem, a m.in. były to: Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka, Szkoła Muzyczna im. Chopina w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 110 w Warszawie, Sekcja Prawników przy Komendzie Stołecznej MO, Dom Dziecka "Caritas" w Białołęce Dworskiej. Niektóre kontakty utrzymywane są po dzień dzisiejszy.

Formy terapii

Obecnie w Domu mieszka 80 osób, w tym 54 kobiety oraz 26 mężczyzn. Najmłodsza osoba ma 47 lat, najstarsza mieszkanka ma 94 lata. Średnia wieku wynosi około 80 lat. Jako reprezentanci wykonywanych zawodów dominują wśród mężczyzn robotnicy, rzemieślnicy, technicy, natomiast wśród kobiet przede wszystkim panie potocznie określane mianem gospodyń domowych - 15% osób pracowało umysłowo w biurach i bankach.

W społeczności Domu dominują osoby samotne: 85% ogółu mieszkańców to osoby owdowiałe, rozwiedzione oraz stanu wolnego. Spośród sześciu małżeństw zamieszkujących w placówce, trzy zostały zawarte przez podopiecznych w trakcie pobytu w Domu.

Wiodącymi jednostkami chorobowymi występującymi wśród mieszkańców są: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, wrzodowa, cukrzyca, miażdżyca, astma. Spora grupa osób cierpi na choroby kostne pochodzenia reumatoidalnego. Najczęściej występującą przyczyną, dla której osoby korzystają z opieki stacjonarnej jest związana z wiekiem sytuacja rodzinna. Przeważają osoby samotne, posiadające liczne ograniczenia w możliwości realizacji swoich potrzeb życiowych, nie posiadające mocnego oparcia w najbliższej rodzinie.

Organizowanie zajęcia ludziom w starszym wieku jest działalnością bardzo trudną, biorąc pod uwagę występujące różnego rodzaju stany chorobowe bądź też ułomności fizyczne (np. upośledzenie słuchu, wzroku, ograniczenia ruchowe). Niemniej jednak, zgodnie z powołanymi sekcjami i zespołami zainteresowań rozwija się na na terenie Domu terapia według indywidualnych upodobań, zainteresowań oraz dawniej zdobytych umiejętności poszczególnych mieszkańców.

Pierwszą i podstawową formą terapii jest logoterapia - leczenie słowem. Spore grono mieszkańców prosi o wysłuchanie ich w różnych sprawach. Niejednokrotnie w czasie tych rozmów dokonuje się proces swoistej retrospekcji, czyli powrotu do przeżyć z młodości, życia dojrzałego i obecnego, często przeprowadzany jest "rozrachunek" z przeszłości, z całego życia. Logoterapia odgrywa istotną rolę, albowiem pozwala na uwolnienie się od przeżyć o podłożu negatywnym, zmniejsza stres, minimalizuje bądź też rozładowuje problemy i napięcia.

Drugim odgrywającym bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom starzenia się, odgrywa w społeczności Domu ergoterapia - terapia pracą. Zgodnie z nurtem myślowym obowiązującym we współczesnej gerontologii stosowana jest zasada, że określone role społeczne pełnione przez większość mieszkańców w ich dotychczasowym życiu, powinny zostać przeniesione do zbiorowości tego typu domu, jakim jest dps. W ten sposób uniknąć można sytuacji bycia niepotrzebnym, izolacji od otoczenia, zamykania się przed środowiskiem, wyalienowaniem się jednostki ze zbiorowości ludzkiej.

Ergoterapia w Domu "Pod Brzozami" jest realizowana przez podkreślenie najmniejszej czynności, jaką wykonują mieszkańcy - począwszy od podlewania kwiatów, codziennego roznoszenia prasy, odpowiedzialności za kuchenkę, lodówkę, aż do pracy w poszczególnych sekcjach Rady Mieszkańców - w sekcji bytowej, gdzie mieszkańcy biorą udział w układaniu jadłospisów, odwiedzinach chorych w szpitalach lub też w sekcji np. kulturalno-rekreacyjnej poprzez pisanie utworów poetyckich, scenek rodzajowych, śpiewaniu i graniu na instrumentach muzycznych w chórze w ramach muzykoterapii itp.

Dla większości mieszkańców uczestniczenie w wyżej wymienionych pracach jest zaszczytem, a nawet nobilitacją wobec innych, co jest również (a może przede wszystkim) zasługą personelu Domu, który stara się wypracować u podopiecznych bycie potrzebnym dla innych.

Osoby te są nagradzane publicznie wobec całej zbiorowości DPS na walnych zebraniach oraz udzielane są im specjalne wyróżnienia materialne w postaci drobnych upominków (kosmetyki, słodycze itp.), co z kolei powoduje przyczynianie się do wzmocnienia pozytywnej motywacji do działań na rzecz innych osób. I tak w roku 1997 z okazji Dnia Seniora zostało udzielonych 31 pisemnych wyróżnień oraz nagród rzeczowych dla tych osób, wobec których stosowana jest ergoterapia (stanowią one ok. 40% społeczności placówki).

Specjalne znaczenie przypisywane jest terapii rekreacyjnej, połączonej z kinezyterapią - terapią ruchem. Często organizowane są zabawy taneczne połączone z dodatkowymi, różnymi atrakcjami, jak np.: występy kabaretu "DRA-KA" złożonego z pracowników i mieszkańców, występy teatrzyku złożonego z samych mieszkańców oraz chóru. W czasie spotkań organizowane są różne konkursy np. na najlepiej tańczące lub śpiewające pary, recytatorskie i inne.

Zabawy te oprócz pełnienia funkcji integrującej wszystkich mieszkańców, zarówno Domu, jak i z domów zaproszonych, aktywizują do ruchu i działania. Na imprezy zapraszani są dyrektorzy i mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów: DPS "Budowlani", DPS z ul. Syreny, DPS "Matysiaka", DPS z Otwocka, Izdebna Kościelnego, z ul. Dickensa.

Sposoby spędzania czasu wolnego

Istotnym czynnikiem w organizowaniu życia społeczności DPS jest właściwe zajęcie czasu wolnego mieszkańców. Służą temu specjalne warsztaty terapii zajęciowej, które począwszy od jesieni 1997 roku są prowadzone w zmodernizowanej sali. Instruktor terapii zajęciowej razem z pracownikiem socjalnym stosują dodatkowe bodźce przyciągające mieszkańców do pracy w terapii poprzez organizowanie wystaw najciekawszych prac. Niektóre prace zdobią ściany miejsc ogólnodostępnych - stołówki, korytarzy, świetlicy.

Przy planowaniu terapii zajęciowej bardzo często brane są pod uwagę konkretne potrzeby Domu oraz mieszkańców w danym okresie.

W czasie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia liczna grupa mieszkańców zajmuje się przygotowywaniem zabawek na choinkę, a przed Wielkanocą wykonywane są palemki, pisanki i inne symbole związane ze świąteczną tradycja.

Prace wykonywane w warsztatach terapii zajęciowej realizowane są różnymi technikami z wykorzystaniem różnorodnych, dostępnych materiałów - sznurek, wełna, druty, drewno, modelina, nasiona, muszelki itp. Codziennie w ramach tej formy terapii pracuje od 15 do 20 osób. Na terenie Domu jest również grupa osób zajmująca się robótkami ręcznymi tj. szydełkowanie, robótki na drutach, robótki na zaimprowizowanym krośnie.

Terapia zajęciowa posiada dwie formy: indywidualną i zespołową. Indywidualnie pracują te osoby, którym praca grupowa sprawia trudności - kłopoty z koncentracją, ograniczenia ruchowe. Na terenie Domu takich przykładów jest kilkanaście: do tej grupy należą przede wszystkim kobiety zajmujące się robótkami ręcznymi.

W celu zintegrowania wszystkich mieszkańców stosuje się również terapię religijną. Szczególnie bowiem w starszym wieku większego znaczenia nabiera zaspokojenie potrzeby duchowej, jaką jest modlitwa. W uroczystościach i świętach religijnych uczestniczy ok. 70% mieszkańców. Zaspokojenie tych potrzeb jest ułatwione z tytułu posługi kapłańskiej świadczonej przez księdza kapelana z Zakładu Karnego przy ul. Ciupagi.

Na organizację czasu wolnego podopiecznych Domu składają się również formy działalności kulturalnej organizowanej na terenie obiektu. Biblioteka wyposażona jest w około 1200 pozycji czytelniczych, które systematycznie wypożyczane są przez mieszkańców. Dwa razy w tygodniu odbywa się na świetlicy głośne czytanie prasy dla osób, które nie są w stanie, ze względów zdrowotnych, same czytać. Prenumerowana jest prasa codzienna i tygodniowa.

Do Domu zapraszani są goście, którzy uprzyjemniają czas interesującymi programami i występami - muzycy, piosenkarze, poeci, dzieci i młodzież z warszawskich szkół i domów dziecka. W roku 1997 odwiedzili Dom z występami aktorzy z Teatru Małego z Krakowa, artyści z Teatru Narodowego w Warszawie, gościły również dzieci ze szkoły niemieckiej, szkół podstawowych z Tarchomina i Targówka, prelekcje na temat Zamku Królewskiego wygłosiła Pani Róża Billip - historyk sztuki. W wyjazdowym plenerze artystycznym w Ryni uczestniczyło 12 mieszkańców, którzy zdobyli za swój program artystyczny nagrody rzeczowe.

Organizowane są również wycieczki krajoznawczo-turystyczne m.in. do Kazimierza nad Wisłą, Puław, Żelazowej Woli, Studzianek, a także spacery grupowe po najbliższej okolicy - zielonych terenach Dzielnicy Białołęka. Autokar na wyjazdy poza miasto wypożyczany jest na korzystnych warunkach z Aresztu Śledczego.

W ramach szeroko pojętej rewitalizacji czyli ogólnego wzmocnienia, usprawnienia i ożywienia organizmu człowieka starego, połączonego z poprawą stanu zdrowia i poprawą funkcjonowania narządów, realizowana jest w ramach fizykoterapii cała gama zabiegów rehabilitacyjnych.

Dom posiada dość dobrze wyposażoną salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych, gdzie można skorzystać z urządzeń specjalistycznych: biolaser o działaniu antyreumatycznym i antymigrenowym, interdyn - impulsy przeciwbólowe, suche wiosło, rowerek, ugul do ćwiczeń po złamaniach, urazach kostnych, stepper, lampa sollux, drążki, drabinki, piłki do ćwiczeń. Personel Domu realizując różnorodne formy terapii wobec mieszkańców nie zapomina o najważniejszej potrzebie starszych osób w sferze somatycznej, psychologicznej i społecznej - zachowaniu samodzielności i niezależności w takim stopniu i tak długo, jak będzie to możliwe.

Samorząd

Mieszkańcy dps mają prawo powoływać samorząd. Reprezentantem samorządu jest wybierana przez ogół społeczności Rada Mieszkańców, która powinna być faktycznym gospodarzem domu oraz pełnić rolę rzecznika interesów mieszkańców na zasadzie współpartnerstwa z dyrektorem i personelem. W Domu "Pod Brzozami" samorząd funkcjonuje od roku 1991 w oparciu o zatwierdzony przez dyrektora WZPS Statut zawierający m.in. zapisy dotyczące praw i obowiązków członków samorządu, określenie organów samorządu - ich hierarchię oraz zakres działania.

Organami samorządu są: Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze oraz Zebrania nadzwyczajne, problemowe i ogólne - Rada Mieszkańców. Rada jest organem kierującym całokształtem działalności samorządu w okresie między Zebraniami Sprawozdawczo-Wyborczymi i składa się z Prezydium (przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz plus dwóch członków - ds. żywienia i ds. kulturalno-oświatowych) oraz trzech sekcji z nią współdziałających

Do zadań Rady należy: zwoływanie zebrań mieszkańców Domu i realizacja uchwał podejmowanych na zebraniach, powoływanie specjalnych komórek organizacyjnych do realizacji określonych przedsięwzięć, uchwalanie projektów regulaminów w kwestiach dotyczących mieszkańców, ustalanie zakresów działania poszczególnych sekcji, zatwierdzanie planów działania oraz sprawozdań z działalności sekcji, zajmowanie stanowiska w sprawie wniosków zgłaszanych przez mieszkańców, gospodarowanie funduszami samorządu, którymi są dobrowolne miesięczne składki pochodzące od mieszkańców Domu oraz inne wpływy, rozstrzyganie spraw samorządu, które nie posiadają uregulowań statutowych - w uzgodnieniu z dyrektorem DPS.

W Domu "Pod Brzozami" funkcjonują następujące sekcje, działające w oparciu o ustalone plany pracy:

 • Sekcja socjalno-bytowa

  Członkowie sekcji sprawują pieczę nad ogólnym porządkiem w Domu, spokojem i właściwym zachowaniem się mieszkańców - w przypadku stwierdzenia występowania zakłóceń w gestii sekcji jest stawianie wniosków o wyciągnięcie konsekwencji przez Radę Mieszkańców bądź też przez dyrektora.

  Mogą wnioskować o wyróżnianie osób szczególnie dbających o dobrą atmosferę współżycia, współpracują z personelem medycznym m.in. przy organizowaniu opieki nad osobami chorymi w porozumieniu z przełożoną pielęgniarek, a także realizują odwiedziny chorych mieszkańców przebywających w szpitalach, prowadzą kasę zapomogowo-pożyczkową oraz sprawy pożyczek losowych, stale współpracują z kuchnią w sprawie ustalania jadłospisu dekadowego, pomagają przy wydawaniu posiłków w jadalni, utrzymują bieżący kontakt z instytucjami sprawującymi patronat nad Domem, kontrolują bieżące potrzeby mieszkańców w zakresie posiadanych środków ubraniowych, obuwia itp., służą pomocą w zaadaptowaniu się osób nowo przyjętych do placówki.

 • Sekcja kulturalno-oświatowa

  Członkowie sekcji organizują prelekcje, pogadanki popularnonaukowe, występy artystyczne, projekcje filmów video, zabawy towarzyskie, wyjazdy do teatrów, kin, współuczestniczą w organizowaniu świąt i uroczystości rocznicowych, współuczestniczą w prowadzeniu zajęć z muzykoterapii (gra na instrumentach, śpiew, taniec), prowadzą bibliotekę, organizują tzw. "głośne" czytanie, realizują dystrybucję codziennej prasy wśród mieszkańców, zajmują się redagowaniem gazetki Domu, prowadzą "Kronikę Domu", reprezentują DPS na zewnątrz w ramach prowadzonego teatrzyku i kabaretu, zajmują się organizacją imienin i składaniem życzeń solenizantom i jubilatom.

 • Sekcja ogólna

  Członkowie sekcji sprawują bieżący nadzór nad czystością pomieszczeń (stan sanitarno-porządkowy), pomagają osobom niesprawnym w utrzymaniu właściwej higieny osobistej, dostarczają leki z placówek farmaceutycznych, wnioskują w sprawach administracyjno-technicznych do personelu, świadczą pomoc w posłudze duszpasterskiej, pełnią dyżury telefoniczne z powiadomieniem zainteresowanej osoby, wykonują prace w stolarni w ramach ergoterapii.Dyrektor Domu jest z mocy prawa zobowiązany do zapewnienia niezbędnych warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie samorządu. Należy podkreślić, że bardzo ważną rolę we współpracy z samorządem odgrywa pracownik socjalny, który zawsze służy mieszkańcom radą, pomaga im w ich działaniach, wskazuje nowe możliwości i zadania do realizacji.

Zarówno dyrektor, pracownik socjalny oraz inne osoby wykazują się pożądaną na tym polu postawą dobrego animatora działań samorządowych realizowanych przez Radę Mieszkańców.

Jedną z najważniejszych potrzeb jaka istnieje u ludzi "trzeciego wieku" jest potrzeba bezpieczeństwa materialnego i duchowego. Bardzo ważnym czynnikiem realizującym tą potrzebę jest świadomość podopiecznych DPS "Pod Brzozami", że nie będą przenoszeni w sytuacjach zagrożenia zdrowotnego do innych domów. W tym Domu mieszka się do końca życia.

Charakterystyka obiektu

Budynek Domu Rencistów w Białołęce Dworskiej został zaprojektowany przez architekta Panią Barbarę Andrzejewską. Wykonawcą generalnym było Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego Warszawa-Wschód, natomiast nadzór techniczny sprawowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Warszawa-Wschód. Ogólna kubatura budynku wynosi 7631 m³ a powierzchnia działki 1 hektar. Budynek jest jednopiętrowy, w kształcie podkowy. Zlokalizowany jest w brzozowym zagajniku, w którym mieszkańcy mogą znaleźć miejsce do spokojnego wypoczynku - teren zagospodarowany jest w formie kompleksu leśno-parkowego.

Należy zwrócić uwagę, ze zastosowanie dużej ilości powierzchni przeszklonych w korytarzach komunikacyjnych stanowi dodatni element estetyczny pozwalający na stworzenie atmosfery "naturalnego wnikania" przyrody do środka obiektu, co ma niewątpliwie pozytywny, kojący wpływ na samopoczucie jego mieszkańców.

Aktualnie w budynku znajduje się 61 pokoi: 42 pokoje jednoosobowe i 19 dwuosobowych. Każdy pokój wyposażony jest w elektryczną instalację przyzywową (przywoływanie za pomocą dzwonka) oraz posiada radioodbiornik. Ponadto w budynku znajdują się następujące pomieszczenia:

 • stołówka o powierzchni 96 m²,
 • gabinet zabiegowy,
 • pokój terapii zajęciowej,
 • świetlica o powierzchni 50 m²,
 • salka do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • pracownia stolarska rzemiosła artystycznego,
 • kiosk, w którym mieszkańcy mogą nabyć słodycze, artykuły piśmiennicze, znaczki pocztowe oraz artykuły drogeryjne.W opracowaniu wykorzystano fragmenty pracy dyplomowej Bogdana Sadleja oraz archiwalne zdjęcia udostępnione przez Dyrekcję DPS "Pod Brzozami".

Warszawa, listopad 2002 r.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...