białołeka
Pomoc publiczna

POMOC PUBLICZNA

w zakresie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1716 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Prezydent m.st. Warszawy zobowiązany jest do wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu we własność w stosunku do nieruchomości spełniającej ustawowe przesłanki.

Zgodnie z art. 14 ustawy: „Przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty”.

Oznacza to, że w odniesieniu do nieruchomości lub ich części związanej z działalnością gospodarczą zachodzi konieczność zastosowania przepisów o pomocy publicznej przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu.

W myśl stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy sprzedaży nieruchomości publicznej nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej, jedynie wtedy jeżeli nieruchomość ta jest zbywana przez właściciela publicznego po cenie rynkowej. Jeżeli sprzedaż ta nastąpi na rzecz przedsiębiorcy po cenie preferencyjnej, różnica pomiędzy ceną rynkową a preferencyjną ceną sprzedaży, stanowi pomoc publiczną. Generalną zasadą jest więc, ze zbycie nieruchomości publicznej (w tym przypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności), wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, po cenie niższej niż rynkowa, powoduje konieczność zastosowania przepisów o pomocy publicznej. Pomoc publiczną stanowi także udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Dotyczyć to może także rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy właściciel gruntu będący przedsiębiorcą nie jest zainteresowany otrzymaniem pomocy publicznej w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu,  może - zgodnie z art. 7 ust. 6a ww. ustawy – w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, t.j. do dnia 31 marca 2019 r., złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres:

1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo

2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo

3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo

4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.

Niezłożenie ww. oświadczenia do dnia 31 marca 2019 r. skutkować będzie koniecznością zastosowania przepisów o pomocy publicznej. Wówczas wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (tj. kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), konieczne będzie dokonanie dopłaty do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu. Wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do zapłaty dopłaty.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...