białołeka
Od redakcji
Od Redakcji

Oddawana do rąk Czytelników książka to pierwsze tak obszerne opracowanie poświęcone najbardziej na północ wysuniętej części Warszawy, jaką stanowi utworzona przed ośmiu laty Gmina Białołęka. Rejon ten, zanim przyłączony został do stolicy, stanowił przez stulecia jej bezpośrednie zaplecze demograficzne i gospodarcze. Mimo tych rozlicznych więzi i kontaktów w dotychczasowej historiografii miasta uwzględniany był jednak raczej rzadko.

Na książkę tą składają się prace 20 autorów, po części zamówione u osób uprawiających historię na co dzień, po części dostarczone przez byłych lub obecnych mieszkańców tych okolic w ramach działań podjętych przez Gminny Ośrodek Kultury (apele prasowe, konkurs na wspomnienia itp.).

Część pierwsza zawiera artykuły dające zwięzły zarys dziejów osadnictwa i życia na obszarze Gminy od czasów najdawniejszych do momentu jej powstania. Zarys ten, rzecz jasna, tematu nie wyczerpuje, bo wyczerpać nie może, jak każda próba całościowego ujęcia, nie znajdująca wystarczającego oparcia w literaturze i dotychczasowym stanie badań.

A tak właśnie ma się rzecz w naszym przypadku, bowiem rozproszone po różnych opracowaniach informacje o przeszłości terenów tworzących dzisiejszą Białołękę, pełne są luk i zagadnień do końca przez historyka nierozpoznanych.

Przy wszystkich niedostatkach, zarys ten stanowi jednak istotny krok na drodze do przyszłej pełnej monografii tego rejonu Warszawy, tym bardziej, że nie jest co warto podkreślić, wyłącznie rekapitulacją dotychczasowego stanu wiedzy, gdyż w niejednym jego miejscu autorzy sięgają także do źródeł dotąd nie wykorzystywanych.

Cennym dopełnieniem obrazu zarysowanego przez historyków w pierwszej części książki zwłaszcza w odniesieniu do czasów nowszych, są relacje i wspomnienia publikowane w części drugiej. Dostarczają one wielu unikalnych informacji o egzystencji istniejących tu wsi i osad w okresie dwudziestolecia międzywojennego, podczas okupacji niemieckiej i po wyzwoleniu.

Pisane przez osoby w większości związane z tą ziemią długimi laty zamieszkania, a nierzadko i pracy zawodowej, stanowią świadectwo nie tylko zrozumiałego sentymentu do stron rodzinnych, ale i obywatelskiego zaangażowania, troski oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Owym relacjom i wspomnieniom towarzyszą szkice o charakterze monograficznym poświęcone wybranym instytucjom kościelnym, oświatowym i opiekuńczym a także lokalnym zabytkom i innym obiektom powstałe w oparciu o pamięć i wiedzę własną autorów, wspomaganą niekiedy dostępną literaturą. [...]

W czasie, gdy ukazuje się ta publikacja, uległy w znacznej mierze zatarciu granice między istniejącymi tu niegdyś miejscowościami, powstały nowe osiedla, przekształcone zostały wcześniejsze układy komunikacyjne, zmieniła się również struktura społeczna i zawodowa ludności. Historykom coraz trudniej jest odnaleźć ślady wcześniejszego rozplanowania i zagospodarowania tych okolic.

Wydawcy, podejmującemu inicjatywę ogłoszenia drukiem materiałów zebranych w tym tomie, nie chodziło jednak wyłącznie o ułatwienie pracy badaczom, adresowane są one bowiem także, a może nawet przede wszystkim, do mieszkańców dzisiejszej Białołęki, zarówno związanych z tym terenem jak i osiadłych tu dopiero od niedawna.

Jeśli lektura tej książki pobudzi pierwszych do chwycenia za pióro i uzupełnienia publikowanych tu wspomnień, drugim zaś przybliży przeszłość miejsca, z którym związali swe losy, to uznać można będzie, że trud włożony w jej przygotowanie nie był daremny.

Andrzej Sołtan
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...