białołeka
grafika
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Naczelnik Katarzyna Perz
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok.: 137
tel.: 22 443 84 85
faks: 22 443 83 01
 
Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Białołęka należy prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Urzędu Dzielnicy, delegatur biur Urzędu oraz filii archiwum zakładowego Urzędu, w tym utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych.

Zadania Referatu Administracyjnego

Do zakresu działania Referatu Administracyjnego wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez wydział, w tym m.in.:
  • prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej,
  • prowadzenie ewidencji na kartach osobistego wyposażenia,
  • współuczestniczenie w inwentaryzacji,
  • prowadzenie spraw związanych z likwidacją składników majątku ruchomego;
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego, znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez wydział i przekazanych do korzystania przez Urząd Stanu Cywilnego;
 3. zapewnianie zaopatrzenia materiałowego komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i delegatur biur Urzędu, w tym m.in.:
  • realizacja potrzeb Wydziałów dla Dzielnicy w zakresie zakupu sprzętu biurowego, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, druków firmowych, wizytówek, biletów komunikacji miejskiej, pieczęci, w tym pieczęci urzędowych, prasy, wydawnictw i mebli oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Dzielnicy,
  • realizacja potrzeb delegatur w zakresie zakupu: sprzętu biurowego, artykułów biurowych, prasy, wydawnictw oraz mebli,
  • zakup wody dla pracowników zgodnie z wytycznymi BHP;
 4. prowadzenie gospodarki magazynowej;
 5. nadzór nad realizacją umów dotyczących zakresu działania wydziału, w tym:
  • obciążanie najemców lokali użytkowych za media zgodnie z zawartymi umowami,
  • obciążanie innych użytkowników lokali w budynku Urzędu Dzielnicy za media zgodnie z zawartymi porozumieniami, umowami,
  • obciążanie innych użytkowników przyłączy do mediów komunalnych;
 6. przygotowywanie projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w zakresie działania wydziału oraz jego realizacja, w tym:
  • opracowywanie planu wydatków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych,
  • sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w zakresie działania wydziału,
  • nadzorowanie wydatków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych,
  • prowadzenie ewidencji wydatków wydziału;
 7. zapewnienie obsługi transportowej we współpracy z biurem właściwym w sprawach obsługi transportowej, w zakresie określonym w regulaminie obsługi transportowej Urzędu m.st. Warszawy oraz użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych w celach służbowych;
 8. prowadzenie rejestru oraz zbioru umów dotyczących zakresu działania wydziału;
 9. prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy.

Zadania Referatu Gospodarczego

Do zakresu działania Referatu Gospodarczego wchodzącego w skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem dzielnicowymi budynkami oraz lokalami, w których mieszczą się komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy, delegatury biur Urzędu oraz filii archiwum zakładowego Urzędu, a w tym:
  • sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym oraz estetyką lokali i budynków Urzędu Dzielnicy,
  • prowadzenie spraw dotyczących eksploatacji lokali, instalacji i urządzeń,
  • zabezpieczenie dokumentacji technicznej użytkowanych budynków i lokali, gromadzenie, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji technicznej,
  • planowanie i prowadzenie remontów oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
  • nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach i otoczeniu budynku Urzędu Dzielnicy,
  • nadzorowanie prac pielęgnacji zieleni wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Dzielnicy,
  • realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (zakup środków higieny osobistej i ochrony indywidualnej),
  • podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w budynkach Urzędu Dzielnicy,
  • realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową;
 2. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem dzielnicowymi budynkami oraz lokalami, w których mieści się siedziba Urzędu Stanu Cywilnego związanych z:
  • zapewnieniem czystości w pomieszczeniach biurowych i sali ślubów,
  • dokonywaniem napraw, konserwacji, remontów i modernizacji,
  • zapewnieniem ochrony;
 3. zapewnienie ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach użytkowanych przez Urząd Dzielnicy, m.in. poprzez:
  • opracowywanie dokumentacji ochrony obiektów Urzędu Dzielnicy pod nadzorem Biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,
  • nadzór nad stosowaniem zasad dostępu do pomieszczeń w Urzędzie Dzielnicy,
  • budowę, rozbudowę oraz serwis systemów zabezpieczenia technicznego w ramach wykonywanych zadań pod nadzorem Biura właściwego w sprawach ochrony osób i mienia,
  • zakup plomb lub innych środków zabezpieczenia,
  • współpracę z biurem właściwym w sprawach ochrony osób i mienia w zakresie zapewnienia ochrony fizycznej siedzib Urzędu Dzielnicy, delegatur biur oraz filii archiwum zakładowego Urzędu;
 4. zapewnienie obsługi technicznej, w tym m.in.:
  • sprawnego funkcjonowania sprzętu biurowego, wykonywanie drobnych napraw i prac konserwacyjnych,
  • zapewnienie warunków techniczno-materialnych do przeprowadzania wyborów i referendów,
  • wykonywanie prac fizycznych związanych m.in. z obsługą przeprowadzek, pracami malarskimi itp.;
 5. zarządzanie parkingami zgodnie z właściwością;
 6. nadzór oraz kontrola prac wykonywanych zgodnie z zawartymi przez wydział umowami.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...