białołeka
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacja w zakresie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych;
 2. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00
  oraz w soboty od 9.00 do 20.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK;
 4. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej;
 5. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony;
 6. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących
  i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK;
 7. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowaniach do oznaczonego kontenera;
 8. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju,
 9. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych
  z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.)
 • opakowania ze szkła (puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach);
 • opakowania z tekstyliów ( worki jutowe);
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe;
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp.;
 • szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne,
 • lustra;
 • odzież;
 • tekstylia (koce, zasłony, obrusy itp.);
 • rozpuszczalniki;
 • kwasy;
 • alkalia (substancje żrące);
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
 • tusze, tonery do drukarek;
 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;
 • drewno (skrzynki drewniane, deski, itp.);
 • odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.);
 • odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.);
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne (lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe);
 • telewizory i monitory;
 • duże i małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, zmywarki, odkurzacze itp.);
 • akumulatory, baterie;
 • przeterminowane leki;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście);
 • inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

 PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
 • materiałów zawierających azbest;
 • papy;
 • styropianu budowlanego;
 • odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania opadami.

Wszelkie informacji o pracy PSZOK można uzyskać:

 • u pracownika obsługującego PSZOK;
 • pod numerem telefonu: 22 811 08 53 – Konsorcjum Firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski – dla prawobrzeżnej Warszawy oraz pod numerem telefonu; 22 185 52 51 
 • na stronach internetowych: BIP Urzędu m.st. Warszawy, www.czysta.um.warszawa.pl, www.partner-apelski.pl/pszok.php - dla prawobrzeżnej Warszawy 
 • w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy pod numerem telefonu /22/ 44 34 500.

Reklamacje i uwagi dotyczące PSZOK i MPSZOK należy zgłaszać pod numer 19 115, elektronicznie za pomocą portalu internetowego http://warszawa19115.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...