białołeka
Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK)

Informacja dla mieszkańców w zakresie korzystania z Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. Warszawy

 1. MPSZOK przyjmuje nieodpłatnie dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców m.st. Warszawy selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpiecznez gospodarstw domowych;
 2. MPSZOK przyjmuje odpady w środy oraz w soboty, w trakcie 1,5 godzinnego postoju w lokalizacjach i w godzinach wskazanych w harmonogramie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych: www.czysta.um.warszawa.pl, www.partner-apelski.pl/pszok.php, www.lekaro.pl/oferta/pszok/
 4. Osoby korzystające z MPSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz poleceń pracownika obsługi MPSZOK;
 5. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do MPSZOK;
 6. Pracownik obsługujący MPSZOK dokonuje ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju;
 7. Pracownik obsługujący MPSZOK odmówi przyjęcia odpadów jeśli ich charakter i/lub ilość wskazuje na odpady pochodzące z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;

MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin);
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych;
 • rozpuszczalniki;
 • kwasy;
 • alkalia (substancje żrące);
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne (herbicydy, insektycydy);
 • świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • tusze, tonery do drukarek;
 • detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne;
 • akumulatory, baterie;
 • małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm,
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych;

 MPSZOK nie przyjmuje następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych;
 • materiałów zawierających azbest;
 • odpadów remontowo – budowlanych;
 • dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • dpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;

Wszelkich informacji o pracy MPSZOK można uzyskać:

 • u pracownika obsługującego MPSZOK;
 • pod numerem telefonu: 22 811 08 53 – Konsorcjum Firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski – dla prawobrzeżnej Warszawy
 • na stronach internetowych: BIP Urzędu m.st. Warszawy, www.czysta.um.warszawa.pl, www.partner-apelski.pl/pszok.php - dla prawobrzeżnej Warszawy 
 • w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy pod numerem telefonu /22/ 44 34 500.

Reklamacje i uwagi dotyczące PSZOK i MPSZOK należy zgłaszać pod numer 19 115, elektronicznie za pomocą portalu internetowego http://warszawa19115.pl

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...